Regulamin

REGULAMIN

Wydarzenia Cheer Project Event

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Cheer Project Event (zwane dalej: Wydarzeniem.
 2. Regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Organizatorem Wydarzenia jest Małgorzata Wrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CHEER PROJECT Małgorzata Wrońska, adres prowadzonej działalności gospodarczej – Kraków, ul. Do Wilgi 8 lok. 7 (NIP: 7272540613)
 4. Wydarzenie odbywa się w dniach 19-20.10.2019 w Krakowie w Hali Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Focha, zwanej dalej „Halą”.
 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza, w szczególności Uczestników Wydarzenia.  

 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba spełniająca kryteria określone w ustępie 2 poniżej.
 1. Uczestnikiem jest osoba, która
  a. ukończyła 12 rok życia w roku odbywania się imprezy (rocznik 2007 i starsze)
  b. dokonała skutecznego zgłoszenia
  c. uiściła opłatę za uczestnictwo w wydarzeniu
  d. posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które jest respektowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Osoby niepełnoletnie muszą zostać zgłoszone przez Opiekuna, który w odrębnym formularzu oświadcza, że posiada pisemnie wyrażoną zgodę opiekunów prawnych małoletniego na udział w wydarzeniu.
  Opiekunem jest osoba sprawująca pieczę nad zgłoszonymi przez siebie Uczestnikami wydarzenia. Opieka rozpoczyna się z momentem pojawienia się przed budynkiem Hali, a kończy z momentem jej opuszczenia. Opiekun jest odpowiedzialny za małoletniego podczas Wydarzenia oraz ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do
  a. złożenia pisemnego oświadczenia, w treści którego oświadczy że nie ma żadnych przeciwskazań medycznych do wzięcia udziału w wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich, takie oświadczenie podpisuje opiekun prawny
  b. pisemnego wyrażenia zgody na wykorzystywanie jej wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia lub przekazanego w związku z Wydarzeniem (zdjęcia zrobione podczas Wydarzenia, filmy nakręcone podczas Wydarzenia oraz materiały przesłane przez trenera lub osobę zgłaszającą) przez Organizatora na stronie internetowej wydarzenia cheerprojectevent.com, fanpage’u wydarzenia na Facebooku, inastagramie, ewentualnej transmisji live oraz drukowanych materiałach promocyjnych. Wyrażona zgoda jest bezterminowa, a jej żądanie jej cofnięcia jest bezskuteczne. W przypadku Uczestnikiem niepełnoletnich zgodę, poza Uczestnikiem wyrażają opiekuni prawni.
  c. złożenia pisemnego oświadczenia osobiście lub poprzez opiekunów prawnych, że bierze udział w wydarzeniu na własna odpowiedzialność i nie będzie kierować do Organizatora żadnych roszczeń w przypadku powstałych podczas wydarzenia kontuzji.
  d. złożenia pisemnego oświadczenia, że wie, że organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie wydarzenia
 1. Za pełne zgłoszenie uważa się:
  a. wypełnienia formularza zgłoszenia
  b. przekazanie niżej wymienionych oświadczeń Organizatorowi w dniu rejestracji w dniu Wydarzenia (tylko oryginały),
  c. Waiver Opiekuna / Wavier Uczestnika/Waiver Małoletniego Uczestnika
  d. dokonanie niezbędnych opłat,
 1. Brak złożenia któregokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń powoduje niemożność uczestnictwa w Wydarzeniu
 1. Formularz zgłoszenia oraz wzory wskazanych powyżej oświadczeń dostępne są na cheerprojectevent.pl w zakładce Warunki Uczestnictwa.

 

 3. Obowiązki Opiekuna

 1. Opiekun- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sprawująca pieczę nad osobami przez siebie zgłoszonymi do uczestnictwa w Wydarzeniu oraz posiadająca zgodę opiekunów prawnych zgłoszonych przez siebie osób małoletnich do uczestnictwa w wydarzeniu.
 2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za kwestie logistyczne grupy, prawidłowe zgłoszenie grupy, za ich zachowanie, wyrządzone szkody.
 3. Opiekun podaje swoje dane kontaktowe i jest obecny cały czas na Hali, podczas trwania Wydarzenia, jeżeli choć jeden Uczestnik Wydarzenia, przebywający pod jego opieką przebywa w Hali. W razie wypadków i innych zdarzeń losowych, Opiekun jest odpowiedzialny za kontakt z opiekunami prawnymi małoletnich.
 4. Uczestnicy przebywają pod opieką Opiekuna.
 5. Opiekun przekazuje dokładna listę osób, nad którymi sprawuje pieczę, podpisując jednocześnie, że jest za nie odpowiedzialny w świetle polskiego prawa.

4. Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia:
  1. Halę, w której Wydarzenie się odbędzie
  2. dostęp do szatni (bez ich rezerwacji i zamykania) oraz węzłów sanitarnych
  3. wodę mineralną dla Uczestników (w ograniczonych ilościach 1litr na Uczestnika)
  4. zajęcia typu Open Class z zaproszonymi gośćmi
  5. dodatkowe mini konkursy
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
  podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  1. służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
  4. zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Organizator nie odpowiada i nie zapewnia akomodacji, wyżywienia oraz logistyki Uczestników ani Trenerów. Jedynie rekomenduje rozwiązania w poszczególnych kwestiach.
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
   psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
   wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
   środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
   zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
   masową,
  5. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
  6. Naruszających postanowienia Regulaminu.
 1. Podczas Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia nikotyny (włączając w to papierosy elektroniczne). Wszelkie naruszenia tego punktu Regulaminu skutkować będą wydaleniem z Hali, bez możliwości wejścia na nią z powrotem oraz bez zwrotu wpłaconej za zajęcia kwoty, w całości lub jakiejkolwiek jej części.

 5.  Obowiązki Uczestnika:

 1. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w strojach sportowych. Buty powinny mieć miękką podeszwę (np. baletki, napalcówki) lub być butami ściśle sportowymi (bez obcasów, ostróg etc.).
 2. W przypadku zauważenia stroju będącego nieadekwatnym do wydarzenia (niestosownym, gorszącym lub brudzącym wnętrze Hali – Organizator ma prawo żądać zmiany stroju. W razie niezastosowania się, Uczestnik lub opiekun, mogą zostać wydaleni z Hali bez zwrotu jakichkolwiek opłat.
 3. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas Wydarzenia opowiada osoba, która tychże uszkodzeń dokonała. W przypadku osoby niepełnoletniej, za szkody odpowiada Opiekun.
 1. Wszyscy Uczestnicy oraz Opiekunowie muszą się stosować do zaleceń osób kierujących imprezą, w przeciwnym razie mogą zostać wydaleni z hali bez możliwości ponownego do niej wejścia, bez zwrotu wpłaconych, za uczestnictwo w wydarzeniu, środków (w całości lub części)

6. Harmonogram Wydarzenia

 1. Harmonogram Wydarzenia uzależniony jest od wybranej przez Uczestnika opcji, tj.:

Sobota:

Zajęcia Masterclass z zaproszonymi gośćmi Freestyle Pom oraz Konferencja dla Trenerów

Niedziela:
Zajęcia Masterclass z zaproszonymi gościmi Cheerleading oraz Konferencja dla trenerów

Uczestnik jest zobowiązany do określenia czy bierze udział w masterclass’ach czy konferencji.  

 1. W celu zamówienia zajęć prywatnych dla drużyny, należy skontaktować się z Organizatorem.
 2. Maksymalna liczba Uczestników zajęć prywatnych to 25.
 3. Podczas zajęć prywatnych obowiązuje zakaz ich filmowania- chyba, że publikacja odbędzie się z podaniem strony www Wydarzenia.
 4. Wspólne zdjęcie z Prowadzącym, możliwe jest tylko na tle specjalnie przygotowanej ścianki.
 1. Po uregulowaniu należności za zgłoszenie, rezygnacja z uczestnictwa z Wydarzenia nie powoduje skutków w postaci zwrotu wpłaconej kwoty w całości ani części.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– w siedzibie Organizatora

– na stronie internetowej: www.cheerprojectevent.com

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia do 14 lutego 2020 roku z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku wpłacone sumy zostaną zwrócone.
 1. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej

Wydarzenie, którego nie możesz przegapić !

Dołącz do naszej cheer społeczności i bądź częścią historycznego wydarzenia na mapie Europy ! A wszystko w historycznym Krakowie !