Regulamin

REGULAMIN
Wydarzenia Cheer Project Event

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Cheer Project Event (zwane dalej: Wydarzeniem)

2. Regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Organizatorem Wydarzenia jest Małgorzata Wrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CHEER PROJECT Małgorzata Wrońska, adres prowadzonej działalności gospodarczej – Kraków, ul. Do Wilgi 8 lok. 7 (NIP: 7272540613)

4. Wydarzenie odbywa się w dniach 19-20.10.2019 w Krakowie w Hali Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Focha, zwanej dalej „Halą”.

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza, w szczególności Uczestników Wydarzenia.

§ 2

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba spełniająca kryteria określone w ustępie 2 poniżej.

2. Uczestnikiem jest osoba, która
a. ukończyła 12 rok życia w roku odbywania się imprezy (rocznik 2007 i starsze)
b. dokonała skutecznego zgłoszenia
c. uiściła opłatę za uczestnictwo w wydarzeniu
d. posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które jest respektowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

3. Osoby niepełnoletnie muszą zostać zgłoszone przez Opiekuna, który w odrębnym formularzu oświadcza, że posiada pisemnie wyrażoną zgodę opiekunów prawnych małoletniego na udział w wydarzeniu.
Opiekunem jest osoba sprawująca pieczę nad zgłoszonymi przez siebie Uczestnikami wydarzenia. Opieka rozpoczyna się z momentem pojawienia się przed budynkiem Hali, a kończy z momentem jej opuszczenia. Opiekun jest odpowiedzialny za małoletniego podczas Wydarzenia oraz ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody.

4. Uczestnik zobowiązany jest do
a. złożenia pisemnego oświadczenia, w treści którego oświadczy że nie ma żadnych
przeciwskazań medycznych do wzięcia udziału w wydarzeniu. W przypadku osób
niepełnoletnich, takie oświadczenie podpisuje opiekun prawny
b. pisemnego wyrażenia zgody na wykorzystywanie jej wizerunku utrwalonego w
trakcie Wydarzenia lub przekazanego w związku z Wydarzeniem (zdjęcia zrobione
podczas Wydarzenia, filmy nakręcone podczas Wydarzenia oraz materiały przesłane
przez trenera lub osobę zgłaszającą) przez Organizatora na stronie internetowej
wydarzenia www.cheerprojectevent.com, fanpage’u wydarzenia na Facebooku,
inastagramie, ewentualnej transmisji live oraz drukowanych materiałach
promocyjnych. Wyrażona zgoda jest bezterminowa, a jej żądanie jej cofnięcia jest
bezskuteczne. W przypadku Uczestnikiem niepełnoletnich zgodę, poza Uczestnikiem
wyrażają opiekuni prawni.
c. złożenia pisemnego oświadczenia osobiście lub poprzez opiekunów prawnych, że
bierze udział w wydarzeniu na własna odpowiedzialność i nie będzie kierować do
Organizatora żadnych roszczeń w przypadku powstałych podczas wydarzenia
kontuzji.
d. złożenia pisemnego oświadczenia, że wie, że organizator nie odpowiada za rzeczy
pozostawione na terenie wydarzenia

5. Za pełne zgłoszenie uważa się:
a. wypełnienia formularza zgłoszenia
b. przekazanie niżej wymienionych oświadczeń Organizatorowi w dniu rejestracji w
dniu Wydarzenia (tylko oryginały),
Waiver Opiekuna,
Wavier Uczestnika/Waiver Małoletniego Uczestnika
c. dokonanie niezbędnych opłat,

6. Brak złożenia któregokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń powoduje niemożność
uczestnictwa w Wydarzeniu

7. Formularz zgłoszenia oraz wzory wskazanych powyżej oświadczeń dostępne są na
www.cheerprojectevent.pl w zakładce Warunki Uczestnictwa.

§ 3

Obowiązki Opiekuna

1. Opiekun- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sprawująca pieczę nad
osobami przez siebie zgłoszonymi do uczestnictwa w Wydarzeniu oraz posiadająca zgodę
opiekunów prawnych zgłoszonych przez siebie osób małoletnich do uczestnictwa w
wydarzeniu.

2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za kwestie logistyczne grupy, prawidłowe zgłoszenie
grupy, za ich zachowanie, wyrządzone szkody.

3. Opiekun podaje swoje dane kontaktowe i jest obecny cały czas na Hali, podczas trwania
Wydarzenia, jeżeli choć jeden Uczestnik Wydarzenia, przebywający pod jego opieką
przebywa w Hali. W razie wypadków i innych zdarzeń losowych, Opiekun jest odpowiedzialny
za kontakt z opiekunami prawnymi małoletnich.

4. Uczestnicy przebywają pod opieką Opiekuna.

5. Opiekun przekazuje dokładna listę osób, nad którymi sprawuje pieczę, podpisując
jednocześnie, że jest za nie odpowiedzialny w świetle polskiego prawa.

§ 3

Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia:
a. Halę, w której Wydarzenie się odbędzie
b. dostęp do szatni (bez ich rezerwacji i zamykania) oraz węzłów sanitarnych
c. wodę mineralną dla Uczestników (w ograniczonych ilościach 1litr na Uczestnika)
d. zajęcia typu Open Class z zaproszonymi gośćmi
e. dodatkowe mini konkursy

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
a. służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,
b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami
porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,
c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
d. zmianę miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3. Organizator nie odpowiada i nie zapewnia akomodacji, wyżywienia oraz logistyki
Uczestników ani Trenerów. Jedynie rekomenduje rozwiązania w poszczególnych kwestiach.

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
masową,
e. wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania
się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
f. Naruszających postanowienia Regulaminu.

5. Podczas Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków
odurzających, palenia nikotyny (włączając w to papierosy elektroniczne). Wszelkie naruszenia
tego punktu Regulaminu skutkować będą wydaleniem z Hali, bez możliwości wejścia na nią z
powrotem oraz bez zwrotu wpłaconej za zajęcia kwoty, w całości lub jakiejkolwiek jej części.

§4

Obowiązki Uczestnika:

1. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w strojach sportowych. Buty
powinny mieć miękką podeszwę (np. baletki, napalcówki) lub być butami ściśle
sportowymi (bez obcasów, ostróg etc.).

2. W przypadku zauważenia stroju będącego nieadekwatnym do wydarzenia
(niestosownym, gorszącym lub brudzącym wnętrze Hali – Organizator ma prawo żądać
zmiany stroju. W razie niezastosowania się, Uczestnik lub opiekun, mogą zostać wydaleni
z Hali bez zwrotu jakichkolwiek opłat.

3. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas Wydarzenia opowiada osoba, która tychże
uszkodzeń dokonała. W przypadku osoby niepełnoletniej, za szkody odpowiada Opiekun.

4. Wszyscy Uczestnicy oraz Opiekunowie muszą się stosować do zaleceń osób kierujących
imprezą, w przeciwnym razie mogą zostać wydaleni z hali bez możliwości ponownego do
niej wejścia, bez zwrotu wpłaconych, za uczestnictwo w wydarzeniu, środków (w całości
lub części)

§ 5

Harmonogram Wydarzenia

1. Harmonogram Wydarzenia uzależniony jest od wybranej przez Uczestnika opcji, tj.:
Sobota:
– zajęcia typu Open Class z Juan Carlos, Ray Jasper oraz Jimmy’m Liu, trwające po 1,5
godziny każde
– dodatkowe konkursy dla Uczestników
– cultural exchange part
Niedziela:
O ile zamówione wcześniej i opłacone do wskazanego terminu prywatne zajęcia dla
poszczególnych drużyn z Prowadzącymi.

2. W celu zamówienia zajęć prywatnych dla drużyny, należy skontaktować się z
Organizatorem.

3. Maksymalna liczba Uczestników zajęć prywatnych to 25.

4. Cena zajęć sobotnich: uzależniona jest od terminu wpłaty, ceny znajdują się na
www.cheerprojectevent.com

5. Ceny zajęć prywatnych:
a. Zajęcia godzinne z Juan Carlos lub Ray Jasper- 500 Euro/1h
b. Jimmy Liu 1,5 h (90 minut)- 750 Euro
6. Grupa, która zamówiła prywatne zajęcia może przyjść na Halę 30 minut przed zajęciami.
7. Podczas zajęć prywatnych obowiązuje zakaz ich filmowania- chyba, że publikacja
odbędzie się z podaniem strony www Wydarzenia.

8. Wspólne zdjęcie z Prowadzącym, możliwe jest tylko na tle specjalnie przygotowanej
ścianki.

9. Wysłanie zamówienia na zajęcia jest jednoznaczne z zobowiązaniem zapłaty za nie.
Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania prywatnych zajęć zależna jest od dostępności
danego szkoleniowca. Informacji o dostępności godzin Udziela Organizator. Minimalna
ilość zamówionych godzin to 1 godzina zegarowa, w przypadku prowadzących Ray Jasper
i Juan Carlos oraz 1,5h (90 minut) w przypadku prowadzącego Jimmy Liu

10. Po uregulowaniu należności za zgłoszenie, rezygnacja z uczestnictwa z Wydarzenia nie
powoduje skutków w postaci zwrotu wpłaconej kwoty w całości ani części.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– w siedzibie Organizatora
– na stronie internetowej: www.cheerprojectevent.com

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz
Kodeksu cywilnego

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia do 31 sierpnia 2019 roku z
przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku wpłacone sumy zostaną zwrócone.

4. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej

Wydarzenie, którego nie możesz przegapić !

Dołącz do naszej cheer społeczności i bądź częścią historycznego wydarzenia na mapie Europy ! A wszystko w historycznym Krakowie !